วิธีตั้งค่า/แก้ไขโฆษณา Application On mobile Ubiz

Application Ubiz สามารถตั้งหน้าโฆษณา- แก้ไขโฆษณาผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ โดยใช้รหัสดิจิตอล 16 หลัก ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Ubiz

                        รหัสดิจิตอลติดต่อขอซื้อได้จากผู้จัดการในเขตพื้นที่ของท่าน, ผู้ให้เอกสารนี้แด่ท่าน หรือ ที่เว็บไซต์ www.ubizth.com  เมื่อได้รับรหัสดิจิตอลสามารถเริ่มขั้นตอนตั้งค่าหน้าโฆษณาตามวิธีต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์  http://ubiz.mobi/ 

2. กดปุ่ม "Publish/edit Ad" 

3. ใส่รหัสดิจิตอล 16 หลักในช่อง Code

4. พิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฎในช่องว่างเพื่อยืนยันตัวตน (ป้องกันระบบอัตโมมัติ)

(หากมองตัวอักษรไม่ชัด สามารถกดที่แถบ Not readable? Change text. เพื่อเปลี่ยนชุดตัวอักษรใหม่)

5. เมื่อพิมพ์ตัวอักษรยืนยันครบแล้ว กดปุ่ม Create an ad

6.  ใส่ข้อมูลผู้ตั้งโฆษณา (ข้อมูลอะไรก็ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)
        - Name = ชื่อผู้
        - Surname = นามสกุล
        - E-mail = อีเมล์ (E-mail นี้มีความสำคัญ เพราะระบบจะส่งข้อความเพื่อกดยืนยันตัวตนในการตั้งโฆษณา จึงจำเป็นต้องใส่อีเมล์ที่ผู้ตั้งหน้าโฆษณานั้นๆ สามารถเข้าไปตรวจเช็คข้อความอีเมล์ได้)
        - User = ชื่อสำหรับเข้าแก้ไขโฆษณาภายหลัง
        - Password = รหัสผ่าน
        - Re – enter your Password = ยื่นยันรหัสผ่านอีกครับ (เหมือนช่อง password)

7. ตรวจสอบข้อมูลทุกรายการครบถ้วน กดปุ่ม Save Info

 8. กดรายการ "Click Here" เพื่อยืนยันการเปิดใช้ App Ubiz
        (หลังจากกดปุ่มรายการตามข้อที่ 8. ระบบส่งข้อความยืนยันไปที่ E-mail (E-mail ที่กำหนดไว้ตามข้อ 6. ))

 

9. ระบบแจ้ง ส่ง E-mail ยืนยันไปที่ (E-mail ตามข้อ 6 ) กลับไปเช็คข้อความในกล่อง E-mail

10. แสดงรายการอีเมล์ใหม่ เพื่อยืนยันการตั้งหน้าโฆษณา App Ubiz
11. ระบบส่ง ชื่อ และรหัสผ่าน เข้ามายัง E-mail

12. เมื่อเปิดข้อความ (ตามหัวข้อที่ 10.) จะเห็นบทความให้กดยืนยันเปิดใช้งานโฆษณาใหม่ (กดยืนยันที่ here หรือ ลิ้งที่ปรากฎ)

 

13. ระบบแสดงข้อความยืนยันเปิดใช้งานโฆษณาสำเร็จ
14. กดปุ่ม Back เพื่อกลับเข้าไปกรอกข้อมูลธุรกิจส่วนอื่นๆบนพื้นที่โฆษณา

15. เมนู My Company = รายละเอียดธุรกิจ
16. ใส่ข้อมูลรายละเอียดธุรกิจให้ครบถ้วน
        - Company = ชื่อบริษัท
        - Country = เลือกประเทศที่ต้องการโฆษณา
        - City = พิมพ์ชื่อเขตพื้นที่ (หรือ อำเภอ กรณีเป็นต่างจังหวัด)
        - State = เมื่อเลือกเขตพื้นที่ ระบบจะแสดงจังหวัดขึ้นมาอัตโนมัติ
        - Address = ที่อยู่
        - Neighbor = พื้นที่ใกล้เคียง
        - Zip = รหัสไปรษณี
        - Phone = หมายเลขโทรศัพท์
        - Email = อีเมล์
        - Web Site = เว็บไซต์
        - Categories = เลือกหมวดหมู่ธุรกิจ
           เลือกหมวดหมู่สำรอง (ไม่ซ้ำกับหัวข้อ Categories) เลือกหรือไม่เลือกก็ได้
        - Facebook = ใส่ลิ้งเฟรชบุ๊ค
        - Twitter = ใส่ลิ้ง ทวิสเตอร์

17. กดปุ่ม Locate on Google map เพื่อกำหนดตำแหน่งธุรกิจบน Google map
18. ขยับหมุดให้ตรงตำแหน่งที่ตั้งธุรกิจ
19. กดปุ่ม Save Info เพื่อบันทึกรายละเอียดของธุรกิจ

20. ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลธุรกิจเสร็จสมบูรณ์”

21. กดเมนู Banner เพื่อจัดการรูปภาพประกอบโฆษณา
22. กดปุ่ม Add Files เพื่ออัพโหลดภาพ(สามารถใส่ได้สูงสุด 8 รูปภาพ/ 1โฆษณา)

23. Add files ใช้สำหรับเลือกไฟล์รูปภาพใหม่เข้าหน้าโฆษณา (เลือกรูปภาพในเครื่องคอมฯ หรือจากมือถือ (กรณีตั้งหน้าโฆษณาจากมือถือ))
24. Start upload ใช้สำหรับอัพรูปภาพเข้าสู่หน้าโฆษณา (หลังจากเลือกไฟล์รูปภาพจากหัวข้อ 23. เรียบร้อยแล้ว)
25. Cancel upload ยกเลิกการอัพโหลดรูปภาพเข้าสู่หน้าโฆษณา

 

เมื่ออัพโหลดรูปภาพเข้าสู่หน้าโฆษณาเรียบร้อยแล้ว ต้องตัดรูปภาพ (Capture) ให้ได้ขนาดตามที่ระบบกำหนด
26. กดปุ่ม (ตามลูกศรชี้ 26) เพื่อ ตัดรูปภาพ (Capture) ให้ได้ขนาดตามที่ระบบกำหนด

 

27. กดเลื่อนกรอบให้ตรงตามตำแหน่งรูปภาพที่ต้องการ
28. แสดงภาพตัวอย่างรูป
29. กดปุ่ม Crop It เพื่อตัดภาพ > รอระบบประมวลผลตัดกรอบรูปภาพจนเสร็จสมบูรณ์ (ทำขั้นตอนนี้ทุกๆรูปภาพ)

30. กดปุ่มให้ลูกตาเป็นสีเขียวเพื่อเผยแพร่รูปภาพนี้ (รูปภาพนี้จะแสดงบน App Ubiz)
31. กดปุ่มให้ลูกตาเป็นสีแดงเพื่อหยุดเผยแพร่รูปภาพนี้ (รูปภาพนี้ไม่แสดงบน App Ubiz)

32. กดปุ่ม Publish Ad เพื่อเผยแพร่โฆษณานี้

33. แสดงสถานะโฆษณานี้กำลังเผยแพร่อยู่ (กดที่ปุ่มนี้อีกครั้ง(จะเห็นภาพเปลี่ยนกลับไปเหมือนหัวข้อ 32.) เพื่อหยุดการเผยแพร่ชั่วคราว)

34. กดเมนู Promotion เพื่อใส่รายละเอียดธุรกิจ และส่งโปรโมชั่นไปยังลูกค้า
35. ใส่รายละเอียดธุรกิจ และกดปุ่ม Save Info

กรณีต้องการส่งโปรโมชั่นไปยังลูกค้าให้ทำตามขั้นตอน (ข้อที่ 36 -37)

36. กดปุ่มลูกศรเพื่อเลือกหัวข้อในการส่งโปรโมชั่น
        - there's a special promotion just for you find out! = ที่นี่มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณ!
        - special offer, just for today! = รับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะวันนี้!
        - check out to day's special! = ใช้บริการวันนี้ราคาสุดพิเศษ!
        - unbeatable discounts! = รับส่วนลดที่ถูกที่สุด!
        - visit us and check out today's special! = เยี่ยมชมและใช้บริการวันนี้รับโปรโมชั่นพิเศษ!
37. กดปุ่ม Annuonce Now เพื่อส่งโปรโมชั่น (โปรโมชั่นสามารถส่งได้วันละ 1 ครั้ง)

38. แสดงระยะเวลาที่สามารถส่งโปรโมชั่นได้อีกครั้ง

39. เมนู Renew your ad ใช้สำหรับต่ออายุโฆษณา
40. กรอกรหัสดิจิตอลในช่อง Code
41. กดปุ่ม Send code เพื่อยืนยันการต่ออายุโฆษณา

เปิด App Ubiz บนโทรศัพท์มือถือจะเห็นว่ามีโฆษณาใหม่ปรากฎ

   เสร็จสิ้นขั้นตอนลงโฆษณา Application Ubiz   

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายขาย (Sales)

โทร : 091-516-2695  ไรวินทร์  ชาติวิศาลพัฒน์
Line ID : nhattriplegem
e-mail : ryavin@ubizth.com

------------------------------------------

ฝ่ายเทคนิค

โทร : 092-946-6330  ชัยเวช
Line ID :
e-mail : chaiwet@ubizth.com


------------------------------------------

website : www.ubizth.com
ติดต่อเรา | CONTACT US

      

 โหลด Ubiz ทันที |GET IT NOW!

       

All 23036